Polityka prywatności

Informacje udzielone zgodnie z artykułem 13 Włoskiego Dekretu Ustawowego nr 196 z dnia 30 czerwca 2003 r. (kodeks ochrony danych osobowych) oraz kolejnymi zmianami wprowadzonymi przez artykuły 13-14 Rozporządzenia Europejskiego 2016/679.

Niniejszym informujemy, że Alba Elettronica Srl, jako administrator danych, informuje zainteresowane strony, że Włoski Dekret Ustawowy 196/2003 (kodeks ochrony danych osobowych) oraz Rozporządzenie Europejskie nr 679/2016 mają na celu ochronę osób w zakresie przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z postanowieniami powyższego kodeksu i obowiązującego prawa europejskiego w tym zakresie, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie oparte na zasadach prawidłowości, zgodności z prawem i przejrzystości, w celu ochrony Państwa prywatności i praw.

Jak przetwarzamy Państwa dane osobowe

Na stronie internetowej mogą być pobierane pewne dane osobowe w celu subskrypcji newsletterów i/lub wypełnienia formularzy, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, nazwa firmy i stanowisko w firmie. Informacje te są potrzebne do zapewnienia spersonalizowanego doświadczenia naszych usług. Przetwarzamy Państwa dane osobowe jedynie w celach wymienionych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności i związanych z oferowanymi usługami.

Ochrona

Zawsze istnieją ryzyka związane z udostępnianiem danych osobowych zarówno osobiście, telefonicznie, przez Internet, jak i za pomocą innych technologii, i żaden system technologiczny nie jest całkowicie bezpieczny lub nieosiągalny dla hakerów. Alba Elettronica Srl podejmuje odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi i nieprawidłowemu wykorzystywaniu Państwa danych osobowych.

Przechowywanie i dokładność danych

Chcemy, aby nasza baza danych była aktualna, dlatego regularnie usuwamy przestarzałe i niepotrzebne dane osobowe. Dane przechowujemy jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, lub przez okres przewidziany przepisami prawa. Więcej informacji na temat czasu przechowywania danych można znaleźć w sekcji poniżej. Można się również skontaktować z nami za pomocą poniższych danych kontaktowych.

Zatem, zgodnie z art. 13 Włoskiego Dekretu Ustawowego 196/2003 i kolejnymi zmianami wprowadzonymi przez Rozporządzenie UE 2016/679 w artykułach 13 i 14, informujemy o następującym:

Cele przetwarzania danych Dane, które Państwo dostarczają, będą wykorzystywane w celu spełnienia wymagań umownych i wynikających z nich obowiązków oraz w celu skutecznego zarządzania relacjami.

W szczególności:
a) Obowiązki prawne wynikające z przepisów cywilnych, podatkowych i rachunkowych
b) Administracyjne zarządzanie relacjami
c) Wypełnienie obowiązków umownych
d) Komunikacja handlowa i promocje, przetwarzanie statystyczne, analiza rynku

Metody przetwarzania Przetwarzanie dostarczonych przez Państwa danych będzie odbywać się przy użyciu środków informatycznych i/lub nośników papierowych z zastosowaniem odpowiednich metod zapewniających integralność, bezpieczeństwo i poufność, zgodnie z przepisami artykułów 31-36 Włoskiego Dekretu Ustawowego nr 196/2003 oraz zgodnie z artykułem 11 tego samego kodeksu.

Udostępnienie danych Dostarczenie danych w celach określonych w punkcie
1) jest opcjonalne. Użytkownicy mają prawo odmówić udzielenia zgody w całości lub częściowo (jeśli została udzielona) na przekazywanie i/lub przetwarzanie ich danych osobowych oraz na korzystanie z usług świadczonych na stronie, na której dane osobowe są wymagane. Wyrażenie zgody jest zatem obowiązkowe dla oferowanych usług, na które zgoda jest wymagana.
Udostępnianie i rozpowszechnianie Bez uszczerbku dla przekazywania danych w celu spełnienia obowiązków prawnych, dostarczone dane mogą być ujawnione podmiotom trzecim wykonującym określone zadania w imieniu administratora danych.

Administrator danych Administratorem danych jest Alba Elettronica S.r.l. obecnie mająca siedzibę w Mogliano Veneto (TV) przy Via L. Da Vinci n. 3, posiadająca numer identyfikacji podatkowej VAT Reg. oraz numer identyfikacji podatkowej 02155920263, a także numer indeksu gospodarczego i administracyjnego (REA) TV-191098. Lista wyznaczonych „Przetwarzających danych” zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Europejskiego 679/2016 jest dostępna do wglądu w siedzibie administratora danych.

Czas przechowywania Dane, które Państwo dostarczają, będą przechowywane i przetwarzane przez okres trwania ustalonych relacji oraz w celu spełnienia obowiązków prawnych.
Prawa osób, których dane dotyczą

Osoby, których dane dotyczą, mogą zawsze skontaktować się z administratorem danych (Alba Elettronica S.r.l. wymienionym powyżej), aby skorzystać z praw przewidzianych w Rozporządzeniu Europejskim nr 679/2016, o których mowa poniżej: Artykuł 13 ust.

1) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do uzyskania informacji, czy dotyczące ich dane osobowe są przetwarzane, nawet jeśli nie zapisano się jeszcze na usługę, oraz o ewentualnym ich ujawnieniu w zrozumiałej formie.

2) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do otrzymania następujących informacji:
a) Źródło danych osobowych;
b) Metody i cele przetwarzania;
c) Logikę zastosowaną w przypadku przetwarzania za pomocą środków elektronicznych;
d) Nazwy administratora danych, przetwarzających dane oraz wyznaczonych przedstawicieli zgodnie z art. 5 ust. 2;
e) Osoby lub kategorie osób, którym mogą zostać przekazane dane osobowe lub które mogą się o nich dowiedzieć w ramach swoich obowiązków jako przetwarzających dane, osób odpowiedzialnych za przetwarzanie lub wyznaczonych przedstawicieli na terytorium państwa.

3) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądać:
a) Aktualizacji, sprostowania lub, jeśli jest to w interesie danej osoby, uzupełnienia danych;
b) Usunięcia, anonimizacji lub zablokowania danych, które zostały przetworzone niezgodnie z prawem, w tym danych, których przechowywanie jest niepotrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub przetworzone;
c) Potwierdzenia, że podmioty, którym przekazano dane lub które otrzymały dane w ramach ich przetwarzania, zostały poinformowane o operacjach opisanych w punktach a) i b) oraz o ich treści, chyba że spełnienie tego wymogu jest niemożliwe lub wiąże się z nadmiernym wysiłkiem w porównaniu z prawem, które ma być chronione.

4) Osoby, których dane dotyczą, mają prawo sprzeciwić się w całości lub częściowo: a) Z ważnych powodów, przetwarzaniu ich danych osobowych, nawet jeśli są one związane z celami zbierania; b) Przetwarzaniu ich danych osobowych w celach wysyłania materiałów reklamowych lub prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub w celu przeprowadzania badań rynku lub wysyłania komunikatów handlowych.

Na podstawie art. 13 ust. 2 Rozporządzenia UE 2016/679 osoby, których dane dotyczą, mają również prawo do:
a) Wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
b) Złożenia skargi do organu nadzorczego.

W celu korzystania z powyższych praw lub uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności i przetwarzania danych, osoby, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z administratorem danych za pomocą podanych wcześniej danych kontaktowych.

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności dotyczy wyłącznie strony internetowej Alba Elettronica Srl i nie dotyczy innych stron internetowych, do których można uzyskać dostęp za pomocą linków na tej stronie.